Gwarek Korepetycje Opole

Ruszyły zapisy na rok szkolny 2018/2019


Wybierz podstronę:

Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE
1.Umowa wykupienia usługi konsultacji edukacyjnej Gwarek Korepetycje Natalia Ziajka NIP: 7542772122 zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur:
- wybrania na stronie internetowej www.gwarekorepetycje.pl rodzaju usługi, proponowanej daty i godziny realizacji usługi, oraz wypełnienia formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, przedmiot, adres e-mail, numer telefonu, oraz w przypadku konsultacji pierwszorazowej podstawowych danych dotyczących zgłaszanych problemów.
- złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez zaakceptowanie i wysłanie wypełnionego formularza znajdującego się na stronie internetowej i uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
- otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
Darmowa lekcja trwa 15 minut, w celu chęci odbycia dłuższej lekcji 45 minutowej, należy uiścić opłatę zgodą obowiązującym cennikiem na stronie. Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednej darmowej lekcji. 

 2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usługi, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem. Zakup przez Internet jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 3. Kupujący ma możliwość płatności on-line przez system Przelewy24.
 4. GK Natalia Ziajka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową, nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z tym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 6. Warunkiem wykonania usługi konsultacji on-line, jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez GK Natalia Ziajka informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 oraz wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 7. W celu otrzymania rachunku Kupujący powinien zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@gwarekorepetycje.pl, podając dane do rachunku. Rachunek zostanie przygotowany i będzie gotowy do odbioru w placówce GK lub wysłany pod wskazany adres e-mail.
 8. GK Natalia Ziajka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych.
9. Kupujący ma możliwość rezygnacji z usługi za pośrednictwem poczty e-mail wpisując słowo REZYGNUJĘ, IMIĘ I NAZWISKO i odsyłając zwrotnie otrzymaną wiadomość ze strony GK Natalia Ziajka o potwierdzeniu rejestracji usługi. Rezygnację można złożyć także poprzez przesłanie wiadomości sms na tel. 696 980 407 ze słowem REZYGNUJĘ oraz podaniem Imienia i Nazwiska oraz daty i godziny wykupionej usługi. 
10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z opłaconej usługi-GK Natalia Ziajka dokona zwrotu wpłaconej kwoty w przeciągu 3 dni roboczych. Zgłoszenie rezygnacji należy dokonać nie później niż 4 godziny przed terminem wykonania usługi. Rezygnacje zgłoszone po terminie nie będą skutkowały zwrotem wpłaconej kwoty za usługę.
 11. Wszelkie reklamacje należy kierować do GK Natalia Ziajka. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gwarekorepetycje.pl
 12. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu rejestracji oraz opis przedmiotu reklamacji.
 13. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 14. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 15. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez GK Natalia Ziajka danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży konsultacji on-line.
 16. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 17. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w GK Natalia Ziajka.
 18. GK Natalia Ziajka świadczy usługi sprzedaży konsultacji on-line w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 19. O planowanej zmianie Regulaminu GK Natalia Ziajka poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.gwarekorepetycje.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 20. Wszystkie informacje na temat cennika, czasu trwania opłaconej konsultacji oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.gwarekorepetycje.pl.
 21. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej GK Natalia Ziajka www.gwarekorepetycje.pl.
 

Korepetycje w Opolu - mapa sal zajęć

Umów się na termin korepetycji lub zajęć